Witaj, Drogi Czytelniku, na stronie naszego wydawnictwa!
+48 694 488 954

Polityka prywatności i plików cookies

Data publikacji: 21. 12 .2016

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach witryny internetowej Zaklęty Papier  przez Mateusza Pohl, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Scared Dragon Studio Mateusz Pohl z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Ks. Henryka Pobożnego 10/6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 6842413237

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Mateusz Pohl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Scared Dragon Studio Mateusz Pohl z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Ks. Henryka Pobożnego 10/6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 6842413237,
 • Sprzedawca – Mateusza Pohl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Scared Dragon Studio Mateusz Pohl z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Ks. Henryka Pobożnego 10/6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 6842413237
 • Witryna internetowa – strona działająca pod adresem https://zakletypapier.pl,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość strony,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Sklep internetowy –  sklep internetowy (księgarnia wydawnictwa) działający pod adresem https://zakletypapier.pl

§2
Dane osobowe

 1. Z poziomu strony Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newslettera.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.
 5. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 9. Administrator/ Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 11.  Zarówno Użytkownikowi, jak i Kupującemu  przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§3
Pliki cookies

 1. Administrator/Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora/Sprzedawcy.
 2. Administrator/Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika/Kupującego w ramach witryny internetowej/sklepu internetowego, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny internetowej/sklepu.
 3. Administrator/Sprzedawca informują Użytkownika/Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie z witryny internetowej/sklepu internetowego przez Użytkownika/Kupującego może być utrudnione.
 4. Administrator/Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika/Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Administratora/Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik/Kupujący.